Публічний договір про надання послуг

Фізична особа-підприємець Кузюткін Любомир Олегович (ФОП Кузюткін Л. О.), реєстраційний номер облікової картки платника податків 3261817497, адреса місцезнаходження: 02154, м. Київ, Дніпровський район, вул. Ентузіастів, буд. 25/1, кв. 8 (надалі – «Виконавець»), керуючись ст. 633, 641 та 644 Цивільного кодексу України, робить публічну пропозицію Клієнтам ФОП Кузюткіна Л. О. (надалі – «Публічна оферта» та/або «Договір»), які бажають отримати послуги в обсязі та на умовах, викладених нижче.

Цей Договір є публічним договором, в разі прийняття викладених в Публічній оферті умов (акцепту), будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа стає Клієнтом за Договором та зобов’язується виконувати умови цього  Договору, додатків та додаткових угод до нього, які є його невід’ємними частинами.

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Надалі за текстом цього Договору Виконавець та Клієнт окремо іменуються «Сторона», а спільно – «Сторони».

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цій Публічній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

1.1.1 Публічна оферта – пропозиція Виконавця укласти цей Договір на визначених в ньому умовах, викладена в мережі Інтернет за посиланням: expatpro.co та адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб.

1.1.2 Клієнт – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що замовляє або має намір замовити юридичні послуги у Виконавця.

1.1.3 Послуги – послуги, що надаються Виконавцем за замовленням Клієнта, а саме:

юридичні та консультаційні послуги: зокрема, але не виключно, отримання РНОКПП, реєстрація компанії в Україні, отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні, супровід бізнесу в Україні, та/або інші послуги за потребою Клієнта;

бухгалтерські послуги: зокрема, але не виключно, ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві Клієнта, складання та подання до державних органів бухгалтерських, податкових  та інших звітів в терміни відповідно до чинного законодавства України, ведення бухгалтерського обліку, нарахування та сплати податків та інших обов‘язкових платежів, за період надання послуг за цим Договором, при перевірках податкових та інших контролюючих органів, ведення кадрового обліку, та/або інші послуги.

1.1.4 Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт здійснюється Клієнтом шляхом вчинення наступних дій:

– надання електронними засобами зв’язку (через електронну пошту) замовлення про надання послуг з інформацією, необхідною Виконавцю для надання Послуг, та

– внесення грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості передплати за Послуги.

1.1.5 Замовлення про надання послуг – електронне повідомлення, надіслане клієнтом на електронну пошту Виконавця, яке містить інформацію щодо типу та обсягу надання Послуг, а також інформацію, необхідну для надання таких Послуг (надалі – «Замовлення»).

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги в обсязі, визначеному Клієнтом, а Клієнт зобов’язується прийняти зазначені Послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

  1. НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1 Для надання Послуг Клієнт зобов’язується надіслати Замовлення  на одну із адрес електронних пошт Виконавця, зазначених у п. 3.2 цього Договору.

3.2 Виконавець протягом 1 робочого дня обробляє Замовлення і направляє Клієнту деталізацію послуг та рахунок. Відповідь і рахунок надсилаються із таких адрес електронних пошт: welcome@expatpro.co, pd@expatpro.co, ty@expatpro.co, lk@expatpro.co, kz@expatpro.co, vc@expatpro.co.

3.3 Виконавець розпочинає надання послуг за цим Договором через 24 години після зарахування плати за Послуги на поточний рахунок Виконавця. У випадку, якщо даний строк закінчується у вихідний (святковий) день, початок надання Послуг переноситься на наступний робочий день.

3.4 Клієнт надає Виконавцю всю інформацію і документацію, необхідну для надання відповідних Послуг. При наданні Послуг Виконавець покладається виключно на інформацію та документацію, що надана йому Клієнтом, і яка вважається Виконавцем такою, що належним чином відображає дійсний стан справ для цілей надання відповідних Послуг.

3.5 Послуги надаються штатними співробітниками Виконавця, за умови, що відповідальність за надані Послуги несе винятково Виконавець. Штатні співробітники Виконавця надалі разом іменуються “спеціалістами Виконавця”. Конкретні спеціалісти, які здійснюють роботи за відповідними запитами Клієнта, визначаються Виконавцем самостійно, якщо інше окремо не погоджено Сторонами при наданні і акцепті відповідного запиту.

3.6 Виконавець може залучати до виконання цього Договору адвокатів, професіоналів та інших осіб на договірних засадах.

3.7 Обсяг повноважень Виконавця (його спеціалістів та інших залучених осіб) для представництва Клієнта перед будь-якими третіми особами може бути за домовленістю Сторін визначений у довіреності, яку видає Клієнт, або ордері, виданому Виконавцем.

  1. ВИНАГОРОДА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1 Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається залежно від типу та обсягу Послуг, що обирає Клієнт.

4.2 Вартість Послуг зазначається у виставленому Виконавцем рахунку, що надсилається на електронну пошту Клієнта.

4.3 Клієнт оплачує Послуги у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.

4.4 Послуги надаються за умови внесення оплати в розмірі 100% за фактом надходження оплати на поточний рахунок Виконавця.

4.5 Клієнт самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

  1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1 З урахуванням вимог і обмежень, передбачених чинним законодавством, Виконавець зобов’язується поважати конфіденційний характер інформації, яка стала відома йому у зв’язку з співпрацею із Клієнтом, і зобов’язується вживати заходів щодо непоширення такої інформації третім особам. Дане зобов’язання не поширюється на інформацію, яка є або стала загальновідомою внаслідок дії або недбалості інших осіб, або отриманою Виконавцем від третіх осіб. Конфіденційна інформація не підлягає розголошенню або наданню третім особам за винятком випадків, коли від Виконавця вимагає цього чинне законодавство. У випадку виникнення ситуації, коли Виконавець в силу чинного законодавства повинен надати третім особам конфіденційну інформацію, Виконавець зобов’язаний терміново повідомити про зазначене Клієнта.

5.2 Виконавець усвідомлює конфіденційний характер переданої йому інформації та зобов’язується вжити всіх можливих заходів для запобіганню її неправомірному розголошенню та поширенню.

5.3 З метою забезпечення конфіденційності після завершення відповідної роботи, отримання повної оплати за виконану роботу і передачі її результатів Клієнту, Виконавець може бути зобов’язаний відповідною письмовою вимогою Клієнта знищити або повернути Клієнту всю надану йому для такої роботи конфіденційну документацію та інформацію, а також свою робочу документацію щодо цієї роботи. Якщо таке знищення або повернення здійснено за вимогою Клієнта, Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності за результати відповідної роботи з моменту отримання вищезгаданої вимоги.

5.4 Інформація, що є конфіденційною відповідно до розділу 5 цього Договору, зберігає конфіденційний характер протягом 3 (трьох) років з дати її отримання від Клієнта.

5.5 Цим Договором Клієнт дає згоду на отримання, обробку та зберігання даних Клієнта Виконавцем, спеціалістами Виконавця, у тому числі за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, зберігання особистих документів, виданих від імені/на користь Клієнта із дотриманням вимог законодавства України у сфері охорони та захисту персональних даних.

5.6 Для виконання умов Договору персональні дані можуть бути передані третім особам (нотаріусам, перекладачам), можуть бути використані Виконавцем для направлення клопотань, заяв, запитів, адвокатських запитів в інтересах Клієнта до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до фізичних та юридичних осіб.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Відповідальність Виконавця обмежується прямими збитками, понесеними в результаті грубої халатності або навмисних порушень домовленостей при наданні Послуг, обумовлених у цьому Договорі.

6.2 Клієнт несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Виконавцеві, за справжність та актуальність наданих документів та їх зміст, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами. Виконавець не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, які надаються Клієнтом, та використовує документи лише в тому вигляді, в якому вони були передані Клієнтом.

6.3 Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта (ненадання необхідних документів тощо). Виконавець не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.

6.4 Особливості відповідальності Сторін при наданні бухгалтерських послуг:

6.4.1 Виконавець оплачує Клієнту штраф у випадку невчасного подання чи неподання звітності Клієнта до податкових чи інших органів. Розмір штрафу дорівнює розміру штрафних санкцій, які Клієнт зобов’язаний виплатити до податкових чи інших контролюючих органів, у відповідності до вимог чинного законодавства, за невчасне подання чи неподання звітності. Виконавець не несе відповідальності за невчасне подання чи неподання звітності у випадку, якщо у Виконавця відсутня первинна бухгалтерська документація, що є підставою для складання звітності.

6.4.2 Виконавець оплачує Клієнту штраф у випадку невчасної реєстрації чи не реєстрації податкових накладних Клієнта. Розмір штрафу дорівнює розміру штрафних санкцій, які Клієнт зобов’язаний виплатити до податкових органів, у відповідності до вимог чинного законодавства, за невчасну реєстрацію чи не реєстрацію податкових накладних. Виконавець не несе відповідальності невчасну реєстрацію чи не реєстрацію податкових накладних у випадку, якщо у Виконавця відсутні податкові накладні, які необхідно зареєструвати, а також у випадку, якщо реєстрація податкових накладних, у відповідності до вимог чинного законодавства – неможлива.

6.4.3 Виконавець не несе відповідальності у випадку застосування до Клієнта фінансових санкцій фіскальними органами, іншими контролюючими органами, окрім випадків, наведених в п.п. 6.4.1 – 6.4.2 цього Договору.

 

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 Будь-які суперечки щодо цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2 У випадку, якщо вирішення спору шляхом переговорів виявиться неможливим, такі спори розглядаються та остаточно вирішуються у відповідному суді України.

 

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1 Цей Договір набирає чинності з моменту його Акцепту Клієнтом та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

 

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ ПОСЛУГ КЛІЄНТУ

9.1 Цей Договір може бути припинено достроково.

9.2 За ініціативою Клієнта цей Договір може бути розірваний шляхом направлення письмового повідомлення на електронну пошту Виконавця.

9.2.1 Виконавець повертає Клієнту оплату за Послуги у розмірі 100 %, якщо Виконавець не розпочав надання Послуг за цим Договором відповідно до п. 3.2 Договору, тобто у разі надсилання повідомлення Клієнтом протягом 24 годин з моменту надходження оплати Послуг на поточний рахунок Виконавця.

9.2.2 У разі завершення 24 годинного строку цей Договір може бути розірваний шляхом надсилання Клієнтом претензії на електронну пошту Виконавця.

9.2.3 У випадку дострокового розірвання цього Договору Виконавець має право вирахувати із суми передплати Клієнта розмір фактично понесених витрат, до складу яких входять витрати на переклади та нотаріальне засвідчення документів, поштові відправлення, фактично витрачений час юристів на підготовку необхідних  документів, формування запитів, заяв та інших дій для виконання Замовлення Клієнта. Оплата фактично витраченого часу юристів для виконання Замовлення розраховується, виходячи з погодинної ставки у розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. за 1 годину, які підтверджуються даними із застосунку «Jusnote», що використовується Виконавцем для ведення обліку часу, витраченого на обслуговування клієнтів. Після вирахування із суми передплати вищезазначених витрат, Виконавець повертає залишок на поточний рахунок Клієнта.

  1. ІНШІ УМОВИ

10.1 Всі зміни та доповнення до цього Договору набирають чинності з дня їх оприлюднення на веб-сайті Виконавця за посиланням expatpro.co.

10.2 Усі правовідносини, що виникаються у зв’зку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

10.3 Дія цього Договору (навіть у випадку, якщо Клієнтом було здійснено Акцепт Договору згідно умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору Виконавця з Клієнтом та здійснення оплати Клієнтом послуг Виконавця згідно з укладеним з ним окремим письмовим договром.