Податковий режим Дія Сіті

У 2022 році запрацював спеціальний податковий режим Дія Сіті і станом на 9 вересня 2022 року статус резидента Дія Сіті отримало 345 підприємств України. Ідея цього податкового режиму – створити особливі умови для ІТ бізнесу (а саме для продуктових компаній), які концентруватимуть свої активи в Україні.

ЗМІСТ:

 1. Операції резидента Дія Сіті, які оподатковуються 
 2. Ставка податку
 3. Особливі ставки ЄСВ, ПДФО та ВЗ для резидента Дія Сіті

Що передбачає особливий податковий режим Дія Сіті?

В першу чергу, це заміна податку на прибуток податком на виведений капітал. Різниця між ними полягає у оподатковуваній базі.
Податковий кодекс України передбачає, що підлягатимуть оподаткування операції резидента Дія Сіті (далі – «Резидент»), які відповідають ознакам руху капіталу такої компанії і не пов’язані безпосередньо із його господарською діяльністю.

До таких операцій належать:

1. виплата дивідендів, що виплачуються резидентом у грошовій або негрошовій формах.

Виняток: нарахування дивідендів у вигляді частки (акцій паїв), якщо таке нарахування не змінює розподіл часток учасників у статутному капіталі, а також відбувається збільшення статутного капіталу на вартість нарахування.

2. виплата (повернення) коштів або майна резидентом власнику корпоративних прав, за умов що їх вартість перевищує початковий внесок (інвестицію):

3. повернення коштів (майна) які перебували у довірчому управлінні резидента або у межах спільної діяльності (якщо сума повернутого є більшою, ніж було передано на початку).

4. виконання боргових зобов’язань (сплата процентів, комісії, винагороди, штрафів), на користь осіб, що не є резидентами Дія Сіті.

Виняток: виконання боргових зобов’язань на користь банків-резидентів та нерезидентів (якщо кошти було надано не через постійне представництво);

5. виконання боргових зобов’язань (сплата процентів, комісії, винагороди, штрафів) на користь:

 • пов’язаної особи-нерезидента;
 • нерезидента, якщо сума боргових зобов’язань перевищує суму власного капіталу платника у 3,5 рази і більше;
 • осіб, які є податковими резидентами офшору.

6. передача майна (у тому числі робіт, послуг) особі, яка не є резидентом Дія Сіті на особливих умовах, без висунення вимог щодо компенсації їх вартості (у т.ч. передача їх безоплатно).

Винятки:

 • передача майна неприбутковим організаціям;
 • розповсюдження такого майна (робіт, послуг) під час реклами/маркетингу, а також за умови, що вартість такого майна (робіт, послуг) не перевищують 2 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених на 1 січня звітного року;
 • вартість такого майна (робіт, послуг) підлягає оподаткуванню ПДФО або не включається до розрахунку загального місячного (річного) доходу (відповідно до ст. 165 Податкового кодексу України) або не оподатковується згідно з п. 170.7 ст. 170 Податкового Кодексу України;
 •  передаються додаткові блага на особливих умовах на користь спеціалістів резидента, за умови, що вони не підлягають оподаткуванню ПДФО через відсутність персоніфікованого обліку;
  Важливо, що виявлена нестача майна може також вважатися за певних умов безоплатною передачею майна резидентом;

7. надання фінансової допомоги, зокрема:

 • особі, яка не є резидентом Дія Сіті та за умови, що вона надається на особливих умовах, не підлягає поверненню;
 • пов’язаній особі, яка не є резидентом Дія Сіті незалежно від умов повернення;
 • непов’язаній особі, яка не є резидентом Дія Сіті, суму якої не було повернуто протягом 12 місяців починаючи з місяця, наступного за календарним місяцем у якому така фінансова допомога була надана або визнана безнадійною, припинена внаслідок прощення боргу;

Винятки:

 • надання фінансової допомоги неприбутковим організаціям;
 • надання фінансової допомоги згідно з колективним договором або рішення органу управління резидента своєму спеціалісту, який не є одночасно пов’язаною із резидентом особою;
 • сума фінансової допомоги або заборгованості за товари (роботи, послуги) підлягає оподаткуванню ПДФО або не включається до розрахунку загального місячного (річного) доходу (ст. 165) та/або не оподатковується згідно з п. 170.7 ст. 170 Податкового Кодексу України;
 • сума безнадійної заборгованості а) відшкодована позичальником після її списання; б) не стягнута після закінчення строку позовної давності; в) основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми.
 • внески до іноземних (міжнародних) організацій та установ у сумі, що не перевищує 300 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених на 1 січня звітного року (1 організацію);

8. надання фінансової допомоги та/або безоплатна передача майна (робіт, послуг) неприбутковим організаціям в розмірі, що перевищує 0,5% суми чистого доходу від реалізації продукції резидента, відображеного у фінансовій звітності за попередній податковий рік;

9. надання безповоротної фінансової допомоги та/або безоплатна передача майна (робіт, послуг) неприбутковим організаціям, які є національними закладами вищої освіти, в розмірі, що перевищує 1% від суми чистого доходу від реалізації продукції резидента, відображеного у фінансовій звітності за попередній податковий рік;

10. надання коштів, майна (в т.ч. необоротних активів) нерезиденту (крім випадків здійснення операцій із постійним представництвом нерезидента в Україні) у зв’язку із:

 • погашенням боргових зобов’язань (у випадку якщо: а) відповідні позичені кошти не було зараховано на рахунки в українських банках; б) не були спрямовані на оплату майна, яке 1) знаходиться на території України або 2) було імпортоване на митну територію України;
 • погашенням зобов’язань (за визнаними штрафами, пенею, неустойкою, відшкодування збитків, упущеної вигоди) на користь нерезидентів-пов’язаних осіб та/або нерезидентів, що вважаються офшорами;
 • вкладенням в об’єкти інвестицій, якщо об’єкти знаходяться за межами України, окрім: 1) сплати членських (вступних) та/або цільових внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ у сумі, що не перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на одну організацію; 2) придбання майна закордоном, якщо воно буде імпортоване на митну територію України до здійснення оплати або протягом 365 днів з дні перерахування коштів; 3) придбання майна закордоном з метою його подальшого продажу без ввезення на митну територію України, за умови, що кошти будуть отримані на рахунки, відриті в українських банках протягом 365 днів з дня їх перерахування на оплату майна; 4) придбання майна, що знаходиться в Україні і воно буде отримане резидентом до оплати або протягом 365 днів з дні перерахування коштів; 5) інвестування у нематеріальні активи;

 

11. придбання робіт/послуг, окрім:

 • отримання робіт/послуг до моменту оплати або протягом 365 днів з моменту оплати;
 • придбання робіт/послуг з метою подальшого продажу за кордоном за умови подальшого зарахування коштів від реалізації такого майна на рахунки, відкриті в українських банках протягом 365 днів з дня виплати коштів на їх придбання;
 • придбання електронних послуг, оплата яких здійснюється у вигляді фіксованого платежу на умовах передплати (підписки);

12. надання майна/робіт/послуг особі, яка не є резидентом Дія Сіті неплатнику податку за договором, що передбачає виплату компенсації вартості такого майна/робіт/послуг.

Виняток: здійснення продажу (надання) майна після отримання оплати або якщо кошти від такого продажу (надання) відбудеться на рахунки резидента, відриті в українських банках протягом 365 днів від дати: 1) митного оформлення експорту майна; 2) передачі ризиків, пов’язаних із правом власності на майно (без ввезення/вивезення майна); 3) письмового оформлення акта, рахунку, іншого документу, який підтверджує надання послуг, виконання робіт, майнових/немайнових прав; 4) отримання звіту про обсяги та вартість реалізованих майна (робіт, послуг) (коли реалізація відбувалась через представників шляхом надання доступу через електронний інтерфейс, надання технічних, організаційних, інформаційних та інших можливостей з використанням інформаційних технологій і систем для встановлення контактів та укладення угод (тільки якщо у квитанція (рахунках) не зазначено перелік майна (робіт, послуг) та їх фактичного постачальника).

13. перерахування коштів (надання майна) резидентом Дія Сіті за рахунок та за дорученням нерезидента на користь такого нерезидента (уповноваженої ним особи) в межах договору комісії агентського доручення тощо, за винятком: 1) суми коштів/вартості майна, які було надано на виконання договору та які повертається до нерезидента або уповноваженої особи; 2) вартості майна (робіт, послуг), що було закуплено за дорученням та за рахунок нерезидента за кошти отримані з цільовим призначенням для такої закупівлі (але за умови, що резидент Дія Сіті не відповідає ознакам постійного представництва нерезидента); 3) суми кошів від продажу майна (за винятком корпоративних прав та цінних паперів),робіт, послуг наданих нерезидентом для продажу(але за умови, що резидент Дія Сіті не відповідає ознакам постійного представництва нерезидента); 4) суми коштів, що було сплачено нерезидентом під час придбання на території України цінних паперів або корпоративних прав, та які повертаються нерезиденту в результаті їх продажу;

14. Роялті сплаченого особі, яка не є резидентом Дія Сіті, в обсязі, що перевищує: суму доходів від роялті та + 4% від чистого доходу від реалізації майна/робіт/послуг та за вирахуванням доходу від роялті за попередній рік.

Виняток: 1) у резидента відсутня фінансова звітність за попередній рік (у такому випадку для розрахунку використовуються дані поточного року; 2) такі правила не застосовуються до сум роялті, нараховані фізичні особі, за умови що з такої суми утримано (сплачено) ПДФО;

15. Роялті, сплаченого на користь:

 • нерезидентів, що зареєстровані у офшорах;
 • нерезидентів щодо об’єктів, права інтелектуальної власності стосовно яких вперше виникли у резидента України;
 • нерезидента, який не підлягає оподаткуванню стосовно роялті в державі резидентом якої він є;
 • нерезидента, який не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем роялті за виключенням випадків коли фактичний отримувач надав право отримувати роялті іншим особам;
 • інститутів спільного інвестування (крім випадків, коли відповідні операції здійснюються нерезидентом через постійне представництво).

16. переказ коштів (передача майна) як внесок засновника/учасника до статутного капіталу до юридичної особи, яка не є резидентом Дія Сіті; як внесок у спільну діяльність особі, яка не є резидентом Дія Сіті, неплатнику податку або в довірче управління особі, яка не є резидентом Дія Сіті.

17. переказ коштів, передача майна у зв’язку з придбанням товарів у платника єдиного податку, протягом податкового року у розмірі, що перевищує 20% суми витрат від будь-якої діяльності за показниками звіту про сукупний дохід за попередній податковий період.

Ставка податку

Основна ставка 9% від бази оподаткування.
Проте у випадку, якщо резидент Дія Сіті здійснює контрольовану операцію, то застосовуватиметься ставка 18%:

 • до перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» над договірною вартістю реалізованих товарів/робіт/послуг;
 • перевищення договірної ціни над ціною визначеною за принципом «витягнутої руки» реалізованих товарів/робіт/послуг.

У випадку, якщо резидент контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії відповідно до ст.39-2 Податкового Кодексу України.

Особливі ставки ЄСВ, ПДФО та ВЗ для резидента Дія Сіті

Окрім особливостей оподаткування результатів діяльності резидента Дія Сіті, передбачаються також і спеціальні ставки податків щодо доходів спеціалістів Дія Сіті.
Так, ставка ПДФО становить 5%, ЄСВ нараховується не на розмір винагороди спеціаліста, а виходячи із розміру мінімальної заробітної плати (22%), майже те саме, що і у випадку із ФОП-фрілансерами. Але, на відміну від випадку із залученням ФОП, резидент Дія Сіті також утримуватиме військовий збір 1,5% від розміру винагороди спеціаліста.

Податковий режим Дія Сіті ще новий і незвичний для нас, потрібен час для того, щоб звикнути до абсолютно іншого підходу щодо визначення бази оподаткування та логіки нарахування податку. Правильність обліку має додатково гарантувати необхідність проходження аудити резидентами. А перші результати ми вже побачимо наступного року.

 

 

Тетяна Ященко, PhD
Партнер EXPATPRO